Algemene voorwaarden ~ ATELIER207 | interieurstudio
16136
page-template-default,page,page-id-16136,bridge-core-2.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-19.2.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Algemene voorwaarden

ATELIER207 | ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 | Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ATELIER207 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als Eenmanszaak onder de naam ATELIER207 onder nummer 77114329 en gevestigd aan de Deventerstraat 207, 7322 RE te Apeldoorn, hierna te noemen: “ATELIER207”, met haar afnemer, hierna te noemen: de “Klant”, terzake de overeengekomen levering van goederen en/of het leveren van diensten door ATELIER207 (“de Overeenkomst”).

 

Eventuele inkoop of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de tussen ATELIER207en Klant gesloten Overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten door ATELIER207 en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst, voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.

 

2 | Offertes en aanbiedingen

 

 • 2.1 Alle offertes en aanbiedingen van ATELIER207 zijn vrijblijvend. Opgaven met betrekking tot afmetingen, gewichten, afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen en prijzen zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven en zijn niet bindend. ATELIER207is gerechtigd om daarvan af te wijken bij levering van de goederen en/of diensten, zonder dat Klant gerechtigd zal zijn tot enige korting, terugbetaling, verrekening of vervanging van het geleverde.
 • 2.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht ATELIER207 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3 | Werkwijze, leveringstermijnen en uitvoering en wijziging overeenkomst

 

 • 3.1 De uitvoering van de Overeenkomst zal plaatsvinden zoals beschreven in de ontwerpbevestiging, tenzij anders overeengekomen.
 • 3.2 Is voor de (gehele of gedeeltelijke) nakoming van de overeenkomst door ATELIER207 een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn die bij overschrijding daarvan van rechtswege tot verzuim van ATELIER207 leidt.
 • 3.3 ATELIER207 is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • 3.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ATELIER207 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • 3.5 ATELIER207 heeft het recht de Overeenkomst met Klant al dan niet gedeeltelijk door een derde uit te laten voeren.
 • 3.6 Indien ATELIER207 gegevens nodig heeft van Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Klant deze juist en volledig op de door ATELIER207 aangegeven manier aan ATELIER207 ter beschikking heeft gesteld.
 • 3.7 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen, dan zullen ATELIER207 en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Klant, wordt gewijzigd, dan kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding door ATELIER207 en/of de leveringstermijn worden gewijzigd welke wijziging Klant voor zover redelijk zal aanvaarden.
 • 3.8 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en eventuele verzend-, transport- en portokosten.
 • 3.9 ATELIER207 behoudt zich het recht voor tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren aan Klant door te berekenen voor zover de prijsverhoging niet hoger is dan 15% van de oorspronkelijke prijs. Indien de prijsverhoging 15% van de oorspronkelijke prijs overstijgt heeft Klant het recht de Overeenkomst binnen 8 dagen na het bekend worden van de prijsverhoging te ontbinden.
 • 3.10 ATELIER207 is te allen tijde gerechtigd zekerheid te vragen of te verlangen in verband met de levering van door of namens ATELIER207te leveren zaken en/of diensten.

 

4 | Overmacht

 

 • 4.1. ATELIER207 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 4.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ATELIER207 onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van ATELIER207behoort te komen. In ieder geval is onder overmacht begrepen: belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, gebrek aan grondstoffen en materialen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkade, embargo, oorlog, onlust en daarmee gelijk te stellen toestanden, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en/of ingeschakelde derden.
 • 4.3. ATELIER207 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ATELIER207 zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • 4.4. ATELIER207 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Duurt deze periode langer dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder daardoor schadeplichtig jegens de ander te worden.

 

5 | Garanties

 

 • 5.1 De onder de Overeenkomst geleverde goederen en/of diensten zullen de kwaliteiten en eigenschappen bezitten die Klant op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt als gevolg van productie- of fabricagefouten niet aan deze verwachting voldaan dan heeft Klant recht op kosteloze reparatie of vervanging. De periode waar binnen ATELIER207 gehouden is de garantieverplichtingen na te komen is 12 maanden na factuurdatum. Indien Klant een natuurlijk persoon is die de Overeenkomst niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan bedraagt die termijn 24 maanden. Buiten de garantie vallen in ieder geval de gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het niet in acht nemen van bedienings– en onderhoudsvoorschriften en/of normale slijtage en/of montage of installatie of reparatie door een ander dan ATELIER207.
 • 5.2 Indien de door ATELIER207 verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen ATELIER207 en Klant is overeengekomen.
 • 5.3 Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan door of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, de onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Klant en/of door derden, wanneer zonder schriftelijke toestemming van ATELIER207 Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de normale of door ATELIER207aangegeven manier. De garantie geldt evenmin als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop ATELIER207 geen invloed kan uitoefenen, waaronder mede begrepen weersomstandigheden (zoals maar niet beperkt tot extreme regenval of temperaturen).
 • 5.4 De verjaringstermijn van alle vorderingen en weren van Klant jegens ATELIER207 en de door ATELIER207bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, met uitzondering van de in het eerste lid genoemde vorderingen, bedraagt twee jaar.

 

6 | Onderzoek en meldingen

 

 • 6.1 Zodra de zaken hem ter beschikking worden gesteld en/of de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient Klant het geleverde onmiddellijk te (doen) onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die ATELIER207en Klant dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan ATELIER207te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat ATELIER207 in staat is adequaat te reageren. Klant dient ATELIER207in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
 • 6.2 Indien van een gebrek later dan de genoemde periode van twee maanden melding wordt gemaakt, dan komt Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • 6.3 Een melding zoals genoemd in artikel 6.1 schort de betalingsverplichting van Klant niet op.
 • 6.4 In geval van vervanging is Klant gehouden om de te vervangen zaak op eerste verzoek van ATELIER207 aan ATELIER207 te retourneren.
 • 6.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten aan de zijde van ATELIER207, daaronder begrepen onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant.

 

7 | Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 

 • 7.1 ATELIER207 kan de nakoming van zijn verplichtingen opschorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden, indien:

> Klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

> Voor ATELIER207 omstandigheden zijn die grond geven te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;

> Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

> Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ATELIER207kan worden gevergd.

 • 7.2 Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is ATELIER207gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade.
 • 7.3.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ATELIER207 op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ATELIER207de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 • 7.4. Indien ATELIER207 op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.
 • 7.5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken of waardoor ATELIER207 redelijkerwijs kan twijfelen aan de (tijdige) nakoming van de Overeenkomst door Klant, staat het ATELIER207 vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de offerte of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ATELIER207 op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • 7.6. Indien Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen dedaarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- en afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Klant in rekening worden gebracht.

 

8 | Betaling en incassokosten

 

 • 8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek ofschuldvergelijking, zonder opschorting wegens (vermeende) wanprestatie van ATELIER207. Bij een opdracht dient 50% van het totale bedrag per vooruitbetaling te worden voldaan. Na ondertekening van de offerte en na ontvangst van de vooruitbetaling gaat ATELIER207 voor de opdrachtgever aan het werk.
 • 8.2 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 8.3. Indien Klant de Overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat hij bij een vertraging in de betaling van de geldsom een aanvullende vergoeding van incassokosten verschuldigd zal zijn van, zulks ter keuze van ATELIER207, vijftien procent over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-, of de in werkelijkheid door ATELIER207 gemaakte incassokosten.

 

9 | Eigendomsvoorbehoud

 

 • 9.1. Alle door ATELIER207 in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van ATELIER207totdat Klant alle verplichtingen uit de met ATELIER207 gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • 9.2. Klant machtigt ATELIER207 of een door ATELIER207 nader aan te wijzen derde, nu voor alsdan, dat zij bij niet rechtmatige nakoming als in bovenstaand ATELIER207 de geleverde zaken terug kan (laten) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. Klant zal daaraan steeds zijn kosteloze medewerking verlenen, waaronder het verschaffen van toegang tot zijn ruimten of terreinen.
 • 9.3. Door ATELIER207 geleverde zaken, die ingevolge het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

 

10 | Risico-overgang

 

10.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Klant over op het moment waarop zaken in de macht van Klant worden gebracht.

 

11 | Aansprakelijkheid

 

 • 11.1. ATELIER207 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door namens of door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 11.2 ATELIER207 is niet aansprakelijk terzake gedragingen van door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.
 • 11.3. ATELIER207 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade waaronder uitsluitend wordt verstaan (1) de in redelijkheid gemaakte kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, (2) de in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van ATELIER207 aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ATELIER207toegerekend kunnen worden en nadat ATELIER207 een redelijke mogelijkheid is geboden na te komen, en (3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 11.4. ATELIER207 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronderbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs of andersoortige stagnatie.
 • 11.5. De aansprakelijkheid van ATELIER207 jegens Klant voor alle tekortkomingen in de nakoming tezamen met alle door ATELIER207 gepleegde onrechtmatige daden is beperkt tot het bedrag van de door Klant aan ATELIER207 verschuldigde vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft (of hebben), verminderd met de kostprijs voor ATELIER207, dan wel, in het geval van een onrechtmatige daad, de Overeenkomst die tussen Klant en ATELIER207 bestaat. Bij duurovereenkomsten bedraagt de aansprakelijkheid maximaal het bedrag van het per kalenderjaar op grond van die Overeenkomst door Klant verschuldigde. De totale aansprakelijkheid van ATELIER207 ingeval van een duurovereenkomst is in ieder geval beperkt tot EUR 5.000,-. De aansprakelijkheid van ATELIER207is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

12 | Vrijwaring

 

 • 12.1. Klant vrijwaart ATELIER207 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ATELIER207 toerekenbaar is.
 • 12.2. Indien ATELIER207 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden ATELIER207 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Klant in gebreke is met het nemen van adequate maatregelen, dan is ATELIER207, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ATELIER207 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Klant.

 

13 | Intellectuele eigendomsrechten

 

 • 13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op aan de Klant ter beschikking gestelde goederen en/of diensten berusten bij ATELIER207 dan wel haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt in ieder geval verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 • 13.2. Klant mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door ATELIER207 ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privégebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • 13.3. Klant mag merken van ATELIER207 niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
 • 13.4. ATELIER207 verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de mondiaal geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan ATELIER207, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk voort te zetten.
 • 13.5. Klant stelt ATELIER207 direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van goederen en/of diensten door ATELIER207 inbreuk doet op enig mondiaal geldend intellectueel eigendomsrecht.
 • 13.6. ATELIER207 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ATELIER207.
 • 13.7. Niets in deze algemene voorwaarden, Overeenkomst of andere mondelinge en/of schriftelijke afspraken tussen ATELIER207 en Klant heeft tot doel intellectuele eigendomsrechten zoals maar niet beperkt tot de auteursrechten op de ontwerpen, over te dragen aan Klant.
 • 13.8. Schetsen, ontwerpen en andersoortige voorstellen die door ATELIER207 aan Klant ter beschikking zijn gesteld zijn beschermde werken waar intellectuele eigendomsrechten op rusten. Indien Klant besluit de schetsen, ontwerpen en andersoortige voorstellen te gebruiken, vermenigvuldigen, openbaar te maken en een andere manier van inbreuk levert dit een inbreuk op en dit geeft ATELIER207 het recht een boete te verbeuren ter hoogte van € 1000,- per inbreuk en € 100,- per dag dat de inbreuk voortduurt.

 

14 | Toepasselijk recht en geschillen

 

 • 14.1. De Overeenkomst en daarmee verband houdende overeenkomsten en verbintenissen tussen ATELIER207en Klant worden beheerst door Nederlands recht.
 • 14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen tussen ATELIER207en Klant, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg tussen ATELIER207en Klant, zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.